Nieuwsbrief februari 2018

 

 

 

 

Voortgang bouw

Zoals u heeft gezien zijn in december de palen geboord en is van het eerste blok (C) toen ook al de fundering gestort. Begin januari zijn de werkzaamheden weer opgepakt en inmiddels liggen de begane grondvloeren er al in en wordt bij het eerste blok aan de wanden gewerkt. Dit geeft al een beeld van hoe de gebouwen ten opzichte van elkaar en de omliggende straten komen te staan.

Spreekuur

De afgelopen maanden hebben wij wekelijks een inloopspreekuur gehouden in de hal van Huize Willbrord. Dit spreekuur verplaatsen wij met ingang van maandag 12 februari 2018 naar de opzichterskeet.  De dag (maandag) en de tijd (10.00-11.00 uur) blijven ongewijzigd. U kunt daar met vragen over de bouw en andere onderwerpen terecht. De opzichterskeet is bereikbaar via de hoofdingang van het bouwterrein aan de Ridderlaan. Bij het oplopen van het bouwterrein is het de eerste keet direct links.

Inbreng omwonenden bij de verdere ontwikkeling Zorgcampus

Wij hebben u eerder bericht dat wij – na de start van de nieuwbouw – ons gaan buigen over de volgende fasen. Daarbij komen wij graag onze toezegging na om de buurt bij die ontwikkeling te betrekken. In overleg met leden van het bestuur van buurtvereniging Burgwey zijn daarover afspraken gemaakt. Wij willen starten met het instellen van een Plangroep Zorgcampus.

Plangroep Zorgcampus

In de plangroep werken buurtbewoners, Wassenaarsche Bouwstichting en gemeente gezamenlijk aan een optimaal plan voor de herontwikkeling van de Huize Willibrord en de Ridderhof. De plangroep bestaat uit maximaal 10 buurtbewoners, de projectleider van de Wassenaarsche Bouwstichting en een medewerker van de gemeente. De plangroep staat onder leiding van een externe procesbegeleider en wordt ondersteund door een – door de plangroep te selecteren – architect.

Informatieavond

Iedereen die geïnteresseerd is deel te nemen aan de plangroep wordt van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op maandag 5 maart a.s. 20.15 uur in de Warenar. Hier wordt het voorstel voor een plangroep toegelicht, inclusief de spelregels die daarbij horen. U kunt uw eventuele vragen die avond stellen. Ook kunt u die avond kennismaken met Marc Numann (www.newmanintown.nl), die door de Wassenaarsche Bouwstichting gevraagd is om als onafhankelijk procesleider op te treden. Aan het einde van de avond kunt u bepalen of u zich daadwerkelijk aan wil melden voor deelname aan de plangroep.

Deelnemen aan de plangroep

Bewoners die deelnemen aan de plangroep zullen een aantal (circa 5 tot 6) avonden besteden aan een inhoudelijke discussie over de ontwikkeling van de Zorgcampus. Alle geadresseerden van de nieuwsbrief kunnen zich in principe aanmelden voor de Plangroep. Bij de aanmelding vragen wij naast de gebruikelijke NAW-gegevens om een beknopte (persoonlijke) motivering voor de kandidatuur. Dat helpt om een brede en diverse groep te kunnen samenstellen, die een goede afspiegeling vormt van de buurt.

De plangroep werkt volgens een aantal spelregels, die tijdens de informatiebijeenkomst zullen worden toegelicht. Deze zijn bedoeld om een open en constructief planproces te kunnen voeren, waarin de kwaliteit van de argumenten steeds voorop staat. Door de informatie van en discussie met betrokkenen wint het plan aan inbedding in de buurt en kwaliteit. De Plangroep presenteert te zijner tijd het ontwikkelingsvoorstel/voorlopig ontwerp aan omwonenden tijdens een bewonersavond.

Communicatie met de buurt

De bijeenkomsten van de Plangroep zijn niet vrij toegankelijk, zodat de leden van de Plangroep de ruimte hebben open en vrij van gedachten te wisselen. Er zijn echter geen geheimen want de resultaten van de besprekingen zijn altijd openbaar. Er worden geen complete schriftelijke verslagen van de besprekingen gemaakt. Wel worden gedeelde conclusies en werkafspraken vastgelegd. Op de website van de Wassenaarsche Bouwstichting wordt regelmatig bericht over de voortgang van het project en de gesprekken met de Plangroep. De omwonenden worden daarnaast via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Plangroep dan kunt u dat op de informatieavond kenbaar maken via een formulier dat die avond beschikbaar is of per mail naar wbs@wabs.nl met uw  gegevens (naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres) alsmede een korte motivering waarom u graag zitting wilt nemen in de plangroep.

                         

 

 

 

 

 

                 

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl