Ontwikkelingen Zorgcampus Kerkstraat-Poortlaan

Het is lang stil geweest omtrent de planontwikkeling voor een nieuw zorgcentrum aan de Ridderlaan en de Kerkstraat. Dat heeft te maken gehad met procedures. Inmiddels is daar meer duidelijkheid over en gaan wij het bouwproces voor fase 1 in gang zetten.

Fase 1 betreft de 3 ‘zorgvilla’s’ die wij in opdracht van Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) realiseren. De zorgvilla’s zijn bestemd voor psychogeriatrische intramurale zorg (dementerende ouderen) en vervangen de huidige voor deze doelgroep niet meer toereikende huisvesting in Huize Willibrord. Door de nieuwbouw sluit SWZ aan bij de ontwikkelingen in de (ouderen)zorg en creëert zij een omgeving waarin cliënten met dementie vanuit een huiselijke setting ondersteund worden, het zogenoemde kleinschalig wonen. Per etage hebben 6 cliënten hun appartement met eigen sanitair en is er een gezamenlijke huiskamer met keuken aanwezig.

In de hal van Huize Willibrord hangen artist impressies en is de maquette van de nieuwbouw van fase 1 te zien.

Wat gebeurde er tot nu toe?

De omgevingsvergunning (ruimtelijke aspecten) is afgegeven door de gemeente Wassenaar op 16 december 2014. Door een aantal omwonenden zijn ten aanzien van deze vergunning bezwaren ingediend bij de Bestuursrechter. Wij hebben besloten deze procedure af te wachten, alvorens verder te gaan met de planontwikkeling. Inmiddels heeft de behandeling van de bezwaren bij de rechtbank op 21 juli 2016 plaatsgevonden en is begin september 2016 de uitspraak van de bestuursrechter aan de partijen bekendgemaakt. Het vonnis geeft aan dat de bezwaren ongegrond zijn. De bezwaarmakers zijn inmiddels bij de Raad van State in beroep gegaan tegen dit vonnis. Dit beroep heeft geen opschortende werking. Wij verwachten in de tweede helft van 2017 een uitspraak.

De tweede vergunning (slopen, bouwen, kappen, aanleggen) is op 15 februari 2016 door de gemeente afgegeven. Een aantal omwonenden heeft opnieuw bezwaren ingediend bij de beroeps- en bezwarencommissie van de gemeente Wassenaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2016 beslist en deze bezwaren afgewezen. De bezwaarmakers hebben tegen dit besluit beroep ingediend bij de Bestuursrechter.

Hoe verder?

Gelet op de stand van de procedures kunnen wij nu een aanvang maken met de voorbereidende werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan uit:

  • De kap van bomen op eigen terrein (onderdeel van de omgevingsvergunning). Het najaar is daarvoor het aangewezen moment. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
  • Een nieuwe toegang tot het even deel van de Ridderhof dat voorlopig in gebruik blijft. Het betreft zowel bouwkundige werkzaamheden als de aanleg van een toegangspad.
  • Aanpassing ontsluiting achterliggend terrein Huize Willibrord.
  • Het uitnemen en bewaren van historische elementen van de Ridderhof en de kapel die ten dele terugkomen in de nieuwbouw en/of tuininrichting.

Nieuwe entree Ridderhof:

Er wordt een nieuwe entree gemaakt voor de Ridderhof aan de even huisnummerzijde. De planning is dat deze entree voor de kerstvakantie 2016 gereed is. De postkasten  van de even huisnummers worden verplaatst naar de nieuwe entree. Het  bestaande entreegebouw van de Ridderhof komt te vervallen bij de start van sloop begin 2017.

 

Aan de Ridderlaan komt een inrit voor de nieuwe entree van de Ridderhof. Een kleine rotonde wordt aangelegd voor personenauto’s om bewoners van de Ridderhof op te halen of te brengen. De terreinverhardingen en beplanting worden aangepast. Dit wordt  gerealiseerd in 2016 tegelijkertijd met de nieuwe entree.

Beelden en klok:

In het huidige entree gebouw bevinden zich twee beelden (Willibrodus en Santa Maria) en een klok van het voormalig klooster Willibrord. Dit klooster is in begin jaren 80 gesloopt en in plaats daarvan zijn de aanleunwoningen gebouwd. De beelden en klok worden  voor de sloop verwijderd en opgeslagen. Deze historische elementen krijgen een nieuwe plek in de terreininrichting van fase 1. Op de onderstaande foto’s ziet u het voormalig klooster  met de historische elementen.  

 

                                       

 

Het verzorgingstehuis Huize Willibrord blijft tijdens de bouw via de leveranciersweg en de Poortlaan bereikbaar. De uitrit aan de Poortlaan wordt daarvoor iets aangepast en wordt in de nieuwe situatie een in- en uitrit. Parkeren, laden en lossen voor het verzorgingstehuis is dus mogelijk. De afsluiting  van de leveranciersweg vanuit de Kerstraat is noodzakelijk om de sloop en nieuwbouw werkzaamheden veilig te laten verlopen.

De feitelijke sloop van de Ridderhof is gepland. Naar verwachting start de nieuwbouw medio 2017.

De toekomst

Na de start van de nieuwbouw buigen wij ons over de volgende fase. Zoals toegezegd worden omwonenden bij de ontwikkeling van deze fase betrokken. In overleg met de buurtvereniging zijn daarover afspraken gemaakt met de omgevingsmanager Alet van ’t Eind. Wij starten met het instellen van een Plangroep Zorgcampus Kerkstraat-Poortlaan die zich samen met ons en de gemeente kan  buigen over de woningbouwprogrammering (voor wie en wat gaan wij bouwen) en de stedenbouwkundige opzet. Hiervan wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd. 

Zolang de planvorming niet is afgerond houden wij de huidige gebouwen in stand, zodat er geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Vanaf maandag 31 oktober a.s. is wekelijks van 10.00 uur tot 11.00 uur (met uitzondering van officiële feestdagen) de projectleider van de Wassenaarsche Bouwstichting in de hal van Huize Willibrord aanwezig voor toelichting en beantwoording van uw vragen.

 

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl