Terug naar nieuwsoverzicht

Vacature Stuurgroep Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Geplaatst op: 06 februari 2019

Vacature Stuurgroep Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH) is een verband van 26 op basis van een convenant samenwerkende woningcorporaties. Voor het faciliteren en instandhouden van deze commissie is de Stuurgroep GCWZH verantwoordelijk. De Stuurgroep zoekt enkele leden (v/m), zowel ter vervulling van een vacature, als voor vacatures die in de toekomst ontstaan.

Doel

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH) behandelt klachten als bedoeld in artikel 55b lid 3 Woningwet: klachten omtrent het handelen of nalaten van toegelaten instellingen. Zij biedt huur-ders op verzoek een laagdrempelige voorziening, als onpartijdige toets op door een woningcorporatie behandelde klachten. Deze optie is beschikbaar wanneer huurder en corporatie er samen niet uitko-men. De Stuurgroep telt vier leden (waarvan één voorzitter) die door de aangesloten woningcorpora-ties worden benoemd – twee daarvan namens huurdersorganisaties.

Werkgebied

Per 10 februari 2019 werken samen in de GCWZH: Arcade, De Goede Woning, De Zes Kernen, Du-navie, DUWO, Fien Wonen, Haag Wonen, Lek en Waard Wonen, Poort 6, Ressort Wonen, Rhiant, Rijswijk Wonen, Staedion, Stichting Trivire, Tablis Wonen, Vidomes, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Midden-Delfland, Wonen Wateringen, Woningbouwvereniging Heerjansdam, Woningbouwver-eniging Poortugaal, Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Woningbouwvereniging Reeuwijk, Woonbron, Wooncompas, Wooninvest en Woonkracht 10. Deze woningcorporaties beheren circa 245.000 woningen.

Profiel

Leden van de Stuurgroep:

• hebben interesse in de volkshuisvesting en in daarmee verband houdende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van woningcorporaties en huurdersorganisaties;

  • • zijn integer, kunnen samenwerken, zijn besluitvaardig en communicatief;
  • • beschikken over de bestuurlijke kwaliteiten die nodig zijn om te waarborgen dat het Convenant GCWZH conform haar doelstellingen wordt uitgevoerd;
  • • onthouden zich van beïnvloeding van de Geschillencommissie, doch zorgen ervoor dat de Geschil-lencommissie zakelijk, objectief, onpartijdig en overtuigend kan adviseren.

Rooster voor benoemingen en aftreden

Leden van de Stuurgroep worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal herbe-noembaar.

Werkwijze

De Stuurgroep vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij twee van deze vergaderingen worden contact-personen van de aangesloten woningcorporaties en/of leden van de Geschillencommissie uitgeno-digd. Tijdens de ‘Voorjaarsvergadering’ evalueert zo’n vergadering het Jaarverslag. Tijdens de ‘Na-jaarsvergadering’ bespreekt zo’n vergadering de Begroting. Buiten het vergaderen om vindt regelma-tig digitale communicatie plaats. Op deze wijze worden eveneens besluiten genomen. De werkzaam-heden van een Stuurgroeplid vergen inzet gedurende 12 dagdelen per jaar.

Vergoeding

De vergoeding per Stuurgroepvergadering bedraagt € 75 (inclusief btw, exclusief reiskosten). Deze vergoeding geldt niet voor personen die reeds in dienst zijn bij een aangesloten woningcorporatie of huurdersorganisatie.

Belangstelling?

Meer informatie over de GCWZH - zoals het Convenant, het Reglement en Jaarverslagen - vindt u via www.gcwzh.nl. Een corporatie of huurdersorganisatie die een persoon als lid van de Stuurgroep wil laten benoemen, verzoeken wij deze persoon schriftelijk voor te dragen. Uw brief kunt u per e-mail sturen naar mevrouw C. Dijkman, secretaris van de Klachtencommissie (info@gcwzh.nl). U kunt ook bij haar terecht als u nog vragen heeft over de functie (telefoon 085 - 2100244). We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 31 maart 2019.

Procedure

Een sollicitatiecommissie bestaande uit de voorzitter van de Stuurgroep en uit een zittend Stuurgroep-lid, benoemd op voordracht van een huurdersorganisatie behartigt de werving en selectie. Het secre-tariaat staat de sollicitatiecommissie bij.

De werving van kandidaten vindt plaats door:

  • • verspreiding van deze bekendmaking onder woningcorporaties en huurdersorganisaties,
  • • door publicatie op de website van de GCWZH en – voor zover zij daartoe besluiten – door publica-tie op de websites van aangesloten woningcorporaties en huurdersorganisaties.

De sollicitatiecommissie beoordeelt alle sollicitatiebrieven en/of voordrachten, voert gesprekken met ten hoogste vijf kandidaat-leden. Zij selecteert ten hoogste drie kandidaten. Vervolgens verzoekt de Stuurgroep de woningcorporaties tot benoeming over te gaan. Effectuering van de benoeming vindt plaats op een in overleg tussen de voorzitter van de Stuurgroep en het beoogde lid vast te stellen da-tum.

Conform besluit Stuurgroep op 10 september 2018, nadien per werving aangepast.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl