Ga naar de inhoud

In het serviceabonnement gaat het om een aantal punten van de lijst ‘kleine herstellingen’. Via het serviceabonnement nemen wij de uitvoering van dit kleine dagelijks onderhoud van u over in ruil voor een vast bedrag per maand. Het bedrag dat u per maand betaalt voor het serviceabonnement is te vergelijken met een verzekeringspremie. U kunt reparatieverzoeken die onder het serviceabonnement vallen tijdens onze kantooruren van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur en 17.30 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur melden via telefoonnummer (070) 511 46 90. Zij worden op dezelfde manier afgehandeld als reparatieverzoeken die onder het verhuurdersonderhoud vallen.

De algemene voorwaarden van het serviceabonnement

1. Start
Het serviceabonnement wordt sinds 2005 afgesloten bij het aangaan van de huurovereenkomst. Heeft u nog geen serviceabonnement omdat u langer in uw woning woont dan kan deze op ieder gewenst moment ingaan voor de duur van tenminste een jaar.

2. Tarief en betaling
Het tarief van het abonnement bedraagt € 4,80 per maand, prijspeil 2012. Het tarief wordt jaarlijks, aangepast aan de hand van de exploitatiecijfers. Het bedrag wordt gelijktijdig geïnd met de maandelijkse huur.

3. Onderhoudspakket
Het serviceabonnement heeft betrekking op werkzaamheden als hang- en sluitwerk  (voorbeeld: het repareren van deurkrukken), klein timmerwerk (voorbeeld: keukenkastdeurtjes), installaties (voorbeeld: waterkranen), het ontdooien van bevroren leidingen, het bijvullen, ontluchten en aansteken van de centrale verwarming, het schoonmaken van dakgoten en hemelwaterafvoeren en het ontstoppen van de riolering. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar het 'Onderhouds A-B-C'.

4. Werkwijze
Als u een reparatieverzoek heeft, dan kan deze op de normale wijze aan de Wassenaarsche Bouwstichting worden doorgegeven. De Wassenaarsche Bouwstichting maakt met u een afspraak (met een marge van 2 uur) wanneer de reparatie kan worden uitgevoerd.

5. Uitsluitingen
De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien er sprake is van ernstige nalatigheid van de huurder. Indien dit bij het eerste reparatieverzoek aan de orde is, is de Wassenaarsche Bouwstichting gerechtigd het abonnement op te schorten of te annuleren totdat reparaties door of namens de huurder zijn verholpen. De bij punt 3 ”Onderhoudspakket” genoemde werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd aan de standaard tot de woning behorende bouwelementen en uitrusting.

Let op: Indien u een verstopping meldt en u nog geen serviceabonnement heeft afgesloten, kunnen wij u helpen onder de volgende voorwaarde:
- U sluit per direct een serviceabonnement af;
- U betaalt eenmalig een entreebedrag van € 115,00.
Het entreebedrag wordt in rekening gebracht, ongeacht de oorzaak van de verstopping.

6. Beëindiging/opzegging
Bij verhuizing eindigt het abonnement voor de vertrekkende huurder op de einddatum van de huurovereenkomst. Tussentijdse opzegging kan door beide partijen gebeuren en dient schriftelijk plaats te vinden. Het abonnement kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

7. Slotbepalingen
Beide partijen zijn onderworpen aan het geldende huurreglement van de Wassenaarsche Bouwstichting en de wet. Indien nodig, is bij blijvende onenigheid tussen partijen beroep mogelijk bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar het 'Onderhouds A-B-C'.