Ga naar de inhoud
Disclaimer

De Wassenaarsche Bouwstichting verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. Alle informatie is  vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

De Wassenaarsche Bouwstichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onjuistheden die in deze website voorkomen of voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren toe aan de Wassenaarsche Bouwstichting. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Wassenaarsche Bouwstichting de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Wassenaarsche Bouwstichting past op de registratie van persoonsgegevens te allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe. De Wassenaarsche Bouwstichting behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt, tenzij de wet haar hiertoe verplicht, deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Het uitgebreide privacy beleid treft u hier aan!

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Dit gebeurt geheel anoniem. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google  diensten.