Ga naar de inhoud

Privacy statement Wassenaarsche Bouwstichting

Als u een (potentiële) klant van ons bent, beschikken wij over uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens wettelijke eisen (Algemene Verordening Gegevensverwerking - AVG). In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor. Dit privacy statement is bedoeld voor diegenen die onze diensten gebruiken als particuliere klant

Gebruik persoonsgegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die u ons geeft:

 • waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken;

 • die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen;

 • en om aan wettelijke verplichtingen van de Wassenaarsche Bouwstichting te voldoen.

Bent u geïnteresseerd in een woning of wilt u klant van ons worden, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);

 • uw geboortedatum;

 • uw telefoonnummer;

 • uw e-mailadres.

  Indien u een woning van ons gaat huren hebben wij naast de bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw betalingsgegevens (bankrekeningnummer);

 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;

 • gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;

 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals een kopie van uw paspoort (het BSN-nummer en uw foto mag u afschermen), uw Woningnet gegevens of medische gegevens;

 • gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw woning

Voor het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw woning, is het noodzakelijk dat we u kunnen benaderen om hiertoe afspraken te maken. Vaak worden de werkzaamheden uitgevoerd door derden. Hiertoe leveren deze partijen uw persoonsgegevens: naam, adres en telefoonnummer. Wij verstrekken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het maken van een afspraak met u voor het uitvoeren van de werkzaamheden. U mag erop vertrouwen dat deze partijen uw gegevens niet zullen gebruiken voor direct marketing doeleinden (reclame acties).

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken, dit elders in ons privacy statement wordt vermeld of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders kunnen of moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij uw toestemming.

Beveiliging

De Wassenaarsche Bouwstichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers klantencontact of via wbs@wabs.nl.

De Wassenaarsche Bouwstichting informeert haar benadeelde klanten wanneer zich een situatie voordoet waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Wassenaarsche Bouwstichting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website

Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door: ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken; informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven; vastgelegde voorkeuren te onthouden; instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties omgaan met de gegevens die u eventueel op deze websites invult.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van anderen, die met links aan de website www.wassenaarschebouwstichtng.nl zijn verbonden, tenzij anders vermeld in dit privacy statement. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, als u daar gegevens invult.

Woningzoekenden en huuraanbod

Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via de website www.woonnet-haaglanden.nl

Op deze website biedt de Wassenaarsche Bouwstichting het huuraanbod aan, gezamenlijk met andere corporaties. Uw gegevens bij woonnet-haaglanden worden in de systemen van de Wassenaarsche Bouwstichting toegevoegd als u in aanmerking komt voor een woning. Voor nieuwe diensten die wij u mogelijk in de toekomst gaan aanbieden kunnen wij uw naw-gegevens ook gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wbs@wabs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Wassenaarsche Bouwstichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in privacy statement

De Wassenaarsche Bouwstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u dan ook ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Wij beantwoorden deze graag.

Telefoon: 070 511 46 90 E-mail: wbs@wabs.nl