Ga naar de inhoud

Dagelijks onderhoud
Onder het dagelijks onderhoud verstaan wij het verhelpen van reparatieverzoeken die u ons als huurder heeft gemeld en waarvan de kosten voor onze rekening zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan het onderhoud van de gezamenlijke bel-installatie, het repareren van dak en dakbedekking en het onderhoud van kozijnen. Voor een uitgebreid overzicht hiervan verwijzen wij u naar de lijst  ‘Onderhouds-A-B-C’, waarin u precies kunt zien welke zaken onder verantwoordelijkheid van de huurder vallen en welke onder verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Planmatig onderhoud
Naast het eerder genoemde dagelijks onderhoud voeren wij het zogenoemde planmatig onderhoud uit. Dit zijn de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om onze woningen in goede staat van onderhoud te houden. Om deze reden inventariseren wij regelmatig de onderhoudsstaat van onze woningen. Op grond hiervan wordt bepaald welke werkzaamheden op welke termijn uitgevoerd worden. Deze gegevens worden in een meerjarenbegroting vastgelegd.

Voorbeelden van werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van planmatig onderhoud zijn:
- buitenschilderwerk
- grotere reparaties aan muren en daken
- preventief onderhoud (bijvoorbeeld het schoonmaken van de centrale verwarming)

Jaarlijks wordt het planmatig onderhoud opgenomen in de begroting voor het volgende jaar. 

Deze planning wordt besproken met Huurdersvereniging “De Wassenaarsche”. Bij het planmatig onderhoud gaat het om zaken die wij niet per individuele woning uitvoeren, maar per complex. De lijst met voorgenomen planmatig onderhoud wordt jaarlijks gepubliceerd in het bewonersblad en op onze website.

Indien in uw complex/straat planmatig onderhoud wordt uitgevoerd, ontvangt u voor aanvang van de werkzaamheden hierover informatie. Deze informatie bevat uitleg over welke werkzaamheden  worden uitgevoerd, door welk bedrijf en de periode van de uitvoering. Tevens hoort u van ons of het nodig is dat u voor de werkzaamheden thuis moet zijn, of overlast kan worden verwacht en wie de contactpersoon bij de Wassenaarsche Bouwstichting is waar u met uw vragen terecht kunt. Na uitvoering van het planmatig onderhoud wordt het eindresultaat door ons gecontroleerd.