Ga naar de inhoud

Burenoverlast is een veelomvattend begrip. Onder burenoverlast valt onder andere geluidsoverlast, vervuiling, vernieling, stankoverlast, ongedierte, drugsgebruik, bedreiging en geweld door buren in de nabije omgeving. Wij kunnen u daar soms bij helpen. Er zijn veel mensen die wel eens last hebben van een omwonende, maar niet elke vorm van ‘je storen aan een ander’ is burenoverlast. De gevoeligheid voor hinder kan van mens tot mens uiteenlopen. Vaak is enige vorm van overlast niet te vermijden. Sommige klachten worden veroorzaakt doordat woningen gehorig zijn, andere omdat buren geen rekening houden met andere bewoners. Het kan ook zo zijn dat u zich ergert aan de buren omdat u ze gewoon niet aardig vindt of omdat u ruzie hebt. Dan zullen de buren het in uw ogen nooit goed doen, want hun aanwezigheid is voor u al ‘overlast’

Zelf oplossingen zoeken
Het is raadzaam om door middel van overleg met degene die de overlast veroorzaakt tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Niemand heeft ze bijvoorbeeld ooit verteld dat de radio en TV altijd te hard staan. Sommige mensen hebben dat niet eens in de gaten. Door middel van een gesprek en eenvoudige afspraken kunt u wellicht onderling tot een regeling komen. Wij vragen u dan ook om bij overlast eerst zelf contact met uw buren op te nemen. Doe dat niet als u al kwaad bent, maar wacht op een moment dat u voelt de zaak rustig te kunnen bespreken. Wacht daarmee nooit te lang, want als u zich maanden hebt geërgerd, is het moeilijk om een rustig gesprek te voeren. Nog beter is contact met uw buren te zoeken voordat er sprake is van overlast. Als de verstandhouding goed is, zijn de meeste problemen bespreekbaar.

Afspraken maken
Wanneer u de overlast bespreekt met uw buren, bekijk dan of u samen afspraken kunt maken. Spreek bijvoorbeeld tijden af waarop een drumstel bespeeld kan worden, de ramen worden dichtgehouden of dat er een koptelefoon gedragen wordt bij het beluisteren van muziek.

Tijdens de vakantieperiode kunt u voor elkaars vuilnisbak zorgen. Die staat dan niet te stinken in de tuin of op een balkon. Een paar stukjes vilt onder de stoelpoten doet wonderen en ook kunt u bijvoorbeeld afspreken dat bij het lopen over houten vloeren de schoenen worden uitgetrokken.

Klachten melden bij de Wassenaarsche Bouwstichting
Soms leidt uw inspanning niet tot het gewenste resultaat of neemt de overlast toe. Als er sprake is van ernstige overlast, is de tijd wellicht rijp om ons in te schakelen. Wij behandelen niet elke klacht. Aan sommige klachten kunnen wij wel wat doen, aan andere echter niet.

Welke klachten worden niet behandeld:
-    Anonieme klachten
-    Klachten waaraan discriminatie ten grondslag ligt
-    Klachten door middel van een handtekeningenlijst
-    Klachten die te maken hebben met de leefwijze van mensen, zoals inrichting van de woning, opvoeding van kinderen en dergelijke

Wanneer wordt een klacht wel in behandeling genomen?
-    Er moet sprake zijn van een duidelijke gegronde klacht
-    De overlast die u ondervindt, verstoort in hoge mate uw woongenot
-    U heeft zelf al contact opgenomen met de veroorzaker(s) van de overlast en u heeft zelf getracht een oplossing te vinden.

Wat gebeurt er met uw klacht
Na ontvangst van uw schriftelijke klacht wordt door een woonconsulent contact opgenomen. In veel gevallen en in overleg met de melder van de overlast neemt de woonconsulent contact op met de overlastveroorzaker. In eerste instantie wordt met hem of haar gesproken. Daarna volgt vaak een gezamenlijk gesprek. Dit noemen wij een bemiddelingsgesprek.

Uiteraard gebeurt dat in overleg met beide partijen. Tijdens zo’n gesprek kunnen bijvoorbeeld regels afgesproken worden. Onze ervaring is dat in veel gevallen de overlast na verloop van tijd minder wordt. Helaas is het ook onze ervaring dat men soms niet mee wil werken om de problemen op te lossen door middel van een gesprek. In dat geval staken wij de behandeling van uw klacht. Dan is voor de melder de enige mogelijk om juridische stappen te ondernemen.

Juridische stappen
Er kan een moment aanbreken waarop het nodig is andere maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van voortdurende ernstige overlast, de bemiddeling niet helpt en het woongenot van meerdere omwonenden ernstig wordt verstoord. Het starten van een juridische procedure behoort dan tot de mogelijkheden. Bij een juridische procedure kunt u als klager niet in alle gevallen anoniem blijven. De tegenpartij kan inzage in het dossier krijgen en in sommige gevallen moet u zelfs getuigen. Het is belangrijk te weten dat er, voordat een juridische procedure kan worden opgestart, dossieropbouw heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat de melder een ‘logboek’ heeft bijgehouden waarin datum, tijdstip, aard en duur van de overlast en tijdstippen staan vermeld. Dit lijkt kinderachtig maar is echt noodzakelijk.

Samenvatting
Elke klacht moet u schriftelijk melden. Het is nodig dat u eerst zelf probeert het probleem op te lossen, voordat u een klacht  indient. De woonconsulent die uw klacht in behandeling heeft, neemt contact met u op. Niet elke klacht wordt in behandeling genomen. Wij laten u weten waarom wij uw klacht niet behandelen.