Ga naar de inhoud

Integriteitbeleid bij de Wassenaarsche Bouwstichting ‘Gewoon doen!’

Integriteit is voor iedere onderneming relevant, maar voor maatschappelijke ondernemingen zoals een woningcorporatie nog meer. Meer nog dan formele wetten en regels, zijn bij integriteit (voorbeeld)gedrag en aanspreekbaarheid van belang. Ofwel, zijn wij ons er van bewust, handelen wij er naar en kunnen wij het ook met elkaar bespreken.

Daarom is ons bedrijfseigen integriteitsbeleid gestoeld op een paar duidelijke uitgangspunten voor het gedrag van alledag en mocht het in de ogen van medewerkers, huurders of andere betrokken, niet goed gaan, enkele formele regelingen. Die uitgangspunten komen neer op:

  • wees correct en oprecht naar anderen;

  • behandel ieder – ook zij wiens cultuur jij niet deelt – met respect;

  • wees duidelijk over waarom je iets doet;

  • doe nooit iets stiekem of voor geld;

  • zorg dat je een mogelijk eigen belang of van naasten in je werk uitsluit of deelt, zodat anderen daar op kunnen toezien.

Integriteit is bedrijfsbreed relevant vanaf de Raad van Commissarissen tot aan de individuele medewerker en geldt voor of bij alles wat wij doen. Daar zijn wij duidelijk en open over en op aanspreekbaar. Ons integriteitsbeleid is gebaseerd op de maatschappelijk geaccepteerde ‘normale’ normen, waarden en omgangsvormen. Het integriteitbeleid is niet vrijblijvend en integriteitsschendingen hebben consequenties. In onze rapportages maken wij melding van geconstateerde integriteitsschendingen.

Toetssteen, spiegel en houvast: zo kun je onze omgangsvormen en gedragsregels omschrijven. Ze geven aan wat (on)gewenst is en (on)geoorloofd. Het doel is voorkomen van integriteitsproblemen door aan de ene kant duidelijkheid te bieden voor zover dat kan en een de andere kant gelegenheid te bieden om gedragingen en situaties te bespreken. Het gaat bij integriteit in beginsel om de vraag hoe je zelf behandeld zou willen worden als collega of klant van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Wij vertrouwen op een transparante cultuur met eigen verantwoordelijkheid van de individuele

medewerker en ruimte voor gesprek tussen ieder en op elk niveau. In een situatie waarin er voor een medewerker een moreel dilemma ligt, is het van groot belang de situatie te bespreken met een ander binnen het bedrijf. Het dilemma blijft dan niet bij de medewerker alleen en het dilemma delen draagt bij aan het integriteitbesef binnen ons bedrijf. Wij zijn uiteindelijk met elkaar verantwoordelijk voor de sfeer en de cultuur van ons bedrijf. Ook hiervoor hebben wij de normen beschreven.

Wij maken onderscheid in ongewenste omgangsvormen binnen het bedrijf, tussen collega’s onderling en door leidinggevenden en integriteitsschendingen in de vorm van handelingen en gedrag dat het belang van de organisatie schaadt of personen of organisaties voor wie of waarmee wij werken.

Integriteitregelingen binnen ons bedrijf

Zonder daar diep op in te gaan willen wij wijzen op de algemene regels die er zijn zoals:

  • alle wetgeving en in het bijzonder de Woningwet en de daarmee op gebaseerde regels;

  • de

  • de statuten en de reglementen voor Raad van Commissarissen en bestuur;

  • onze regels voor opdrachten, inkoop en aanbestedingen;

  • de integriteitsregels opgenomen in de arbeidsovereenkomsten en personeelshandboek.

In ons personeelshandboek hebben wij richtlijnen opgenomen over het gebruik van faciliteiten en materialen zoals: mobiele telefoon, kantoormaterialen, internet en e-mail, gereedschappen, dienstauto’s/bussen, nevenklussen. Tevens zijn hierin richtlijnen vermeld hoe om te gaan met dienstverlening door derden, communicatie en informatie, inkoop- en aanbestedingsbeleid, product- en dienstenkennis.

Wij kijken regelmatig expliciet naar frauderisico’s en bespreken dit jaarlijks met de accountant.

Tenslotte hebben wij contact- of vertrouwenspersonen voor verschillende onderwerpen waar medewerkers met hun verhaal naar toe kunnen stappen mochten zij zich onvoldoende gehoord voelen door leidinggevenden.

Het integriteitsbeleid en de daar omheen gebouwde maatregelen moeten voorkomen dat zich grote integriteitsvraagstukken binnen de organisatie voor kunnen doen. Het daarom belangrijk dat contact- en vertrouwenspersonen ook leidinggevenden en in het bijzonder het bestuur kunnen aanspreken. Daarom kiezen wij als het even kan voor onafhankelijke contactpersonen en regelingen waarin uiteindelijk een externe toetsing en procesgang is ingebouwd.

Als het gaat om arbeidsomstandige heden dan kent de organisatie een preventiemedewerker. Dit is een specifieke medewerker voor arbo-technische klachten over veiligheid (wanneer medewerkers bij hun leidinggevende geen gehoor krijgen). Deze bespreekt klachten met de directie.

Als een woningzoekende een probleem ervaart rondom woonruimteverdeling en woningtoewijzing dan kan deze terecht bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling. Als blijkt dat het probleem het gedrag van de medewerker betreft dan komt dit in deze procedure naar boven en zal dit door de desbetreffende leidinggevende met de medewerker worden besproken.

Als een huurder een probleem heeft met de wijze waarop de corporatie jegens hem of haar handelt dan kan deze terecht bij de Geschillencommissie Zuid Holland. Als dit het gedrag van een medewerker betreft dan wordt ook dat door de desbetreffende leidinggevende gesignaleerd en met de medewerker besproken.

Voor zaken in de sfeer van personeel en werk, waaronder o.a. ongewenste omgangsvormen, geldt de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie als vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is klankbord/adviseur voor het personeel. Met de vertrouwenspersoon kunnen klachten over ongewenste omgangsvormen als vermeende misstanden worden doorgesproken. Mevr. A. Luijendijk is te bereiken via haar rechtstreekse telefoonnummer: 06 – 52 50 23 78, telefoonnummer  088-272 60 26 en/of emailadres: aster.luijendijk@arbounie.nl of vertrouwenspersoon@arbounie.nl.

Tenslotte kent de organisatie een Klokkenluidersregeling voor (oud)medewerkers die een ‘vermoeden van misstand’ willen melden. Het secretariaat en het contactadres van deze Klokkenluidersregeling is ondergebracht bij het CAOP: Een voor alle betrokkenen duidelijke en correcte procedure bewaakt voor een onafhankelijk secretariaat zijn uitgangspunt van deze regeling, die als bijlage is toegevoegd. De contactpersoon is Mevrouw M. Drent, 070-3765765, m.drent@caop.nl.

De in de klokkenluidersregeling aangehaalde lokale vertrouwenspersoon (LVK) is bij de Wassenaarsche Bouwstichting de hiervoor genoemde functionaris van de Arbo Unie.

Met het voorgaande geven wij in het kort weer waar wij voor staan, waar wij ons aan houden, waar mensen met klachten over ons gedrag terecht kunnen en hoe wij reageren. Dat alles is er op gericht dat substantiële en/of structurele problemen met integriteit zich bij onze organisatie niet voor zullen doen of tijdig gesignaleerd en aangepakt worden.