Ga naar de inhoud

Als lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties zijn wij verplicht om ons één keer per vier jaar te laten visiteren. Een visitatie wordt uitgevoerd om ons te verantwoorden over de keuzes die we maken en over ons maatschappelijk presteren. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop wij belanghouders betrekken en hoe de kwaliteit van het intern toezicht is geborgd. In feite wordt de spiegel voorgehouden. De uitkomsten worden gebruikt om ervan te leren.

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. Visitaties worden uitgevoerd volgens een methodiek die voor alle corporaties gelijk is. Het maatschappelijke belang staat daarbij centraal. De prestaties van een corporatie worden ook door gemeente en huurders beoordeeld. Zo zijn prestaties goed op waarde te schatten.

Visitaties worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De Wassenaarsche Bouwstichting is inmiddels aan de vierde visitatie toe. De eerste was in 2007/2008. De laatste visitatie is in de eerste helft van 2021 uitgevoerd door Procorp.

De visitaties laten zien dat de Wassenaarsche Bouwstichting al vele jaren maatschappelijk ‘sensitief’ is en veel oog heeft voor zijn huurders. De corporatie wordt getypeerd als echte ‘doe-corporatie’: actief, praktisch en oplossingsgericht. Van de stakeholders is met name de gemeente Wassenaar kritisch. Zij wil meer bij de beleidsvorming betrokken worden, al kan ook worden opgemerkt dat vele ambtelijke en bestuurlijke wisselingen niet hebben bijgedragen aan goed inhoudelijk en structureel contact en overleg. Met de kanttekening is het beeld dat uit de visitatie naar voren komt positief met scores van 6,9 tot 8,0. Wie meer wil weten nodigen wij graag uit het hele visitatierapport te lezen

 Bekijk hier de volledige rapportage, en de reactie van de directie.